Anunțuri

Comuna Cobadin – Anunț licitație publică pentru închiriere spațiu proprietate privată

ANUNȚ

privind organizarera licitației publice pentru închiriere spațiu proprietate privată a comunei Cobadin, județul Constanța

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail: Comuna Cobadin, cu sediul în satul Cobadin, Str. Primăverii, nr.2, comuna Cobadin, județul Constanța, telefon/fax 0241.855.129, e-mail:primaria@primariacobadin.ro, cod fiscal 4515476.
  2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
  • Spațiul cu suprafața de 29,50 mp, situat în satul Viișoara, FN, comuna Cobadin, județul Constanța, nr. cadastral 105342, CF 105342, cu destinația Farmacie, aparținând domeniului privat al comunei Cobadin. Închirierea se face conform O.U.G. 57/03.07.2019 și H.C.L. Cobadin nr. 76/29.06.2023;
  • Spațiul cu suprafața de 15,61 mp, situat in satul Viișoara, FN, comuna Cobadin, județul Constanța, nr cadastral. 105342, CF 105342, cu destinația Frizerie-Coafor, aparținând domeniului privat al comunei Cobadin. Închirierea se face conform O.U.G. 57/03.07.2019 și H.C.L. Cobadin nr.77/ 29.06.2023;
  • Spațiul, C2, cu suprafața de 20 mp, situat în Piața Cobadin, situat în satul Cobadin, șos. Negrești, nr.3, comuna Cobadin, județul Constanța, nr. cadastral 102507-C2, CF 102507 cu destinație activități comerciale, aparținând domeniului privat al comunei Cobadin. Închirierea se face conform O.U.G. 57/03.07.2019 și H.C.L. Cobadin nr. 78/29.06.2023.
  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:  se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se poate   ridica de la comuna Cobadin, în baza unei solicitări scrise.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei Cobadin cu sediul în satul Cobadin, Str. Primăverii, nr.2, comuna Cobadin, județul Constanța.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 250 lei/exemplar se poate achita cu numerar la caseria comunei Cobadin sau cu OP în cont nr RO47TREZ23621360250XXXXX deschis la Trezoreria Eforie, cod fiscal 4515476.

3.4. Data limită de solicitare a clarificărilor: 04.10.2023, ora 15.30.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.10.2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Comuna Cobadin, satul Cobadin, Str. Primăverii, nr.2, comuna Cobadin, județul Constanța.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.10.2023 ora 12.00 la sediul Comunei Cobadin, satul Cobadin, Str. Primăverii, nr.2, comuna Cobadin, județul Constanța.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul Constanța, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, municipiul Constanța, Str.Traian, nr.31, județul Constanța: 0241.606.597, fax 0241.617.413, mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.09.2023.

 

 

 

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*