Anunțuri

Comuna Cobadin – ANUNȚ închiriere spații comerciale

ANUNȚ

privind  organizarera  licitației publice pentru închiriere Spațiu  proprietate privata a comunei Cobadin, județul Constanta

1.Informații generale privind proprietarul: UAT comuna Cobadin ,județul Constanta, cu sediul în localitatea Cobadin, strada Primaverii, nr.2, comuna Cobadin, județul Constanta, C.I.F.4515476, tel/fax:0241/855.129, email:primaria@primariacobadin.ro, persoană de contact Andriuta Tatiana.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

-Spatiul denumit Farmacie, cu suprafata de 29,50 mp, sediul în comuna Cobadin, sat Viișoara, FN, judet  Constanța, nr cadastral 105342, CF 105342, cu destinatia Farmacie, aparținând  domeniului privat al Comunei Cobadin. Închirierea se face conform OUG 57/2019  și HCLnr. 76/29.06.2023;

-Spatiul denumit Frizerie-Coafor, cu suprafata de 15,61 mp, sediul în comuna Cobadin, sat Viișoara, FN, judet  Constanța, nr cadastral 105342, CF 105342 , cu destinatia Frizerie-Coafor, aparținând domeniului privat al Comunei Cobadin. Închirierea se face conform OUG 57/2019  HCLnr.77/ 29.06.2023;

-Spatiul, C2,  cu suprafata de 20 mp, situat in Piata Cobadin, sediul in Comuna Cobadin, sat Cobadin, șos.Negrești, nr.3, judet Constanța, nr cadastral 102507-C2, CF 102507 cu destinatia activitati comerciale, aparținând domeniului privat al Comunei Cobadin. Închirierea se face conform OUG 57/2019  și HCL nr. 78/29.06.2023;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:  se gasesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația de atribuire se poate   ridica de la Primăria comunei Cobadin, strada Primaverii, nr.2, în baza unei solicitări scrise începand cu data de 24.07.2023, ora 07.30.

3.2. . Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Primaria  Cobadin, strada Primaverii, nr.2,intre orele 07.30 – 15.30, Luni – Vineri.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

-contravaloarea caietului de sarcini şi a documentaţiei pentru concesiune este de – 100 lei. -Taxa de participare – 100 lei în CONT nr.RO47TREZ23621360250XXXXX -Garanţia de participare la licitaţie -50 lei în CONT nr. RO93TREZ2365006XXX001503,  sau la caseria Primariei Cobadin.

3.4. data limita de solicitare  a clarificărilor :04.08.2023, ora 15.30.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.08.2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Cobadin , sat Cobadin, comuna Cobadin, strada Primaverii, nr.2,  judet Constanta.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

16.08.2023  ora 12.00 la sediul Comuna Cobadin ,  sat Cobadin, comuna Cobadin, strada Primaverii, nr.2,  judet Constanta.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:  Tribunalul Constanta, Sectia Contencios Administrativ și Fiscal, municipiul Constanta, Str.Traian, nr.31, judet Constanta : 0241.606.597, fax 0241.617.413, mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.07.2023.

 

 

 

 

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*