Anunțuri

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ COMUNA PEȘTERA

ÎNCHIRIERI
ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ 
ÎNCHIRIERI BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de email a persoanei de contact: Primăria comunei Peștera, str. Izvorului nr. 25A, comuna Peștera, județul Constanța, CIF 4515360, tel. 0241/856800, mail – primariapestera@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil, situat în localitatea Izvoru Mare, str. Cismelei nr. 1, comuna Peștera, județul Constanța, în suprafață utila de 16,73  mp, având destinație – spatiu comercial;
Imobilul aparține domeniului privat al comunei Peștera și a fost aprobat închirierii conform HCL nr.62/31.08.2021 si OUG 57/2019 privind noul cod administrativ.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare verbală la sediul primăriei comunei Peștera, din sat Peștera, str. Izvorului nr. 25A, comuna Peștera, județul Constanța;
3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism, primaria comunei Peștera, din sat Peștera, str. Izvorului nr. 25A, comuna Peștera, județul Constanța;
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, suma ce se achita la caseria primariei Peștera;
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.11.2021, ora 15:00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 17.11.2021, ora 15:00;
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sat Peștera, str. Izvorului nr. 25A, comuna Peștera, județul Constanța;
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.11.2021, ora 13:00, la sediul primariei Peștera, sat Peștera, str. Izvorului nr. 25A, comuna Peștera, județul Constanța.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax si/sau adresa de email a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Constanta, str. Traian nr. 31, telefon 0241/606597, 0241/611550, 0241/617183, interior 247, fax 0241/617413, email:tr-ct-contencios-reg@just.ro, judetul Constanta.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea publicării: 15.10.2021.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*