Anunțuri

ANUNŢ COMUNA FÂNTÂNELE – ANGAJARE ȘEF SERVICIU ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comuna Fantanele organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcții contractuale vacante de conducere de:  
ȘEF SERVICIU,  în cadrul serviciului ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  CANALIZARE AL COMUNEI FÂNTÂNELE, JUDEȚUL CONSTANȚA” 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu ; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 
I. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 
Nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalentă în științe 
inginerești (domeniul inginerie civilă și instalații, inginerie electrică, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie și management, ingineria mediului); în științe economice / studii superioare de scurta durata absolvite cu diploma (scoala postliceala)  tehice sau economice/ studii medii de scurta durata – liceu , absolvite cu diploma de bacalureat.
Vechime în specialitate: nu este cazul. 
Vechimea în muncă pe un post similar, precum șui cunoştinţele  de operare pe calculator, nivel mediu, dovedite  cu acte (certificate , diplomă, atestat), constituie avantaje.
II. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 
04 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; 
08 octombrie 2021, ora 11.00: proba interviu. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.  
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care săl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; 
 
Observații: 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. 
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei comunei Fântânele, județul Constanșa  și pe pagina de internet https://primariafantanelect.ro.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei comunei Fântânele, Str. Basarabia nr.85, com. Fântânele, jud.Constanta, la registratura, zilnic în zilele de lucru, între orele 8,00-13,00,  până la data limită stabilită.  
BIBLIOGRAFIE la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de Șef
Serviciu din cadrul Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Fântânele, județul Constanța”
1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu următoarea tematică:  
– Partea VI, Titlul III-Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
– Partea VII-Răspunderea administrativă;
– Partea VIII-Servicii publice. 
2.Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
3.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4.Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5.Ordinul nr. 88/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
6.Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
7. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare.
 
Notă: candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările ulterioare. 
  

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*