Anunțuri

ANUNȚ COMUNA CASTELU – ANGAJARE ASISTENT COMUNITAR

Primaria Castelu organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual vacant din cadrul compartimentului Sănătate:
Asistent medical  comunitar – 1 post.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
– are cetătenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau altor state aparținând Spatiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română, scris și vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și dupa caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite  cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice pe care candidații la postul de asistet medical comunitar trebuie să le îndeplinească la concursul de angajare sunt următoarele:
absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea ”asistență medicală”;
cunoștințe de operare pe calculator: nivel minim.
Concursul va avea loc la sediul Primariei Castelu, conform calendarului următor:
– 07.10.2021, ora 11.00 – proba scrisa
– 11.10.2021, ora 11.00 – interviul
Bibliografia pentru concurs :
1. O.U.G.nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
2. O.U.G.nr.18/01.03.2017 privind asistenţa medicală comunitară aprobată prin Legea nr.180/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul de Ministru nr.75/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a pesoanelor vulnerabilie care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspăndirii COVID -19;
4. H.G. nr. 324/23.05.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară;
5. H.G.nr.459/21.05.2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico – sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico – socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, cu modificările şi completările ulterioare.
6. C.Marcean; V.Mihăilescu: Puericultura şi pediatrie, Ed. Medicală Bucureşti – Ediţia a II-a 2013;
7. F.Chiru; G.Chiru; L.Morariu: Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos; Ed.Cison, 2001
8. Lucreţia Titircă: Urgenţe medico-chirurgicale –Sinteze-Editura medicală, Bucureşti 2006
9. C. Bocârnea: Boli infecţioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999;
10. S.Daschievici;M. Mihăilescu: Chirurgie – Ed. Medicală, 2007
11. Corneliu Borundel: Medicină internă pentru cadre medii-Editura All – Ediţia aIVa rev. 2009
12. Shirley A. Jones: ACLS, CPR și PALS: Ghid clinic de buzunar– Editura CALLISTO 2016
13. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
14. Legea nr. 282/5 octombrie 2005 – Republicată, privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânde şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188/17 martie 2014 (Capitolul II-art. 7, Capitolul III-art. 16, Capitolul V-art. 24, Capitolul VI-art. 30, art. 31 şi anexa 1, lit. i şi j);
15. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1224/9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870/24 octombrie 2006 (Anexa 1-art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14, art. 16);
16. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008,aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;
17. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2 / 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
18. Ordinul ministrului sănătății nr.1226 / 03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
19. Ordinul ministrului sănătății nr. 1142/ 03 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 669 bis din 31 octombrie 2013; Capitolele 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 15.6, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 22.5. 22.6, 23.1(litera b, c, d, e), 23.2, 23.3, 23.6, 24
20. Ordinul ministrului sănătății nr. 961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
22. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016.
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
PEDIATRIE şi PUERICULTURĂ
1. Asigurarea nevoilor de nutritie şi metabolism ale copilului
2. Vaccinările în cursul copilariei
3. Urgenţe în pediatrie;
ÎNGRIJIREA OMULUI BOLNAV ŞI A OMULUI SĂNĂTOS
1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spălături, clisme;
URGENŢE MEDICO-CHIRURGICALE
1. Insuficienţa respiratorie acută: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
2. Bronhopneumopatia obstructivă cronică acutizată (BPOC acutizată): simptome, măsuri de urgenţă;
3. Edemul pulmonar acut (EPA): 
-Factori etiologici principali, manifestări clinice, conduită de urgenţă; 
-Tratamentul E.P.A. în funcţie de etiologie: cardiogen cu T.A. normală sau uşor crescută;
-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen);
4. Infarctul miocardic acut (I.M.A.); semne clinice, conduită de urgenţă, îngrijirea în unităţile spitaliceşti;
5. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenţă, tratamentul de durată;
6. Colica biliară: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă;
7. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)
-cauze, evaluarea cantităţii de sânge pierdut, simptomatologie, conduită de urgenţă;
8. Insuficienta renală acută:
-cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital, hemodializa (rinichiul artificial)
-dializa peritoneală, trecerea treptată la un regim dietetic.
9. Colica renală nefritică: cauze, simptomatologie, conduită de urgenţă, conduită în spital;
10. Retenţia acută de urină: cauze-obstacole mecanice, simptomatologie, conduită de urgenţă;.
11. Stările comatoase: etiologia comelor, clasificarea în 4 grade, diagnosticul diferenţial, măsurile de urgenţă;
12. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrală, hemoragia cerebrală, hemoragia subarahnoidiană
-Conduita de urgenţă, conduita în spital.
13. Şocul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenţă;
14. Arsurile termice: îngrijirile acordate bolnavilor arşi;
15. Înecul (submersia) ; înecul propriu-zis prin aspiraţie de lichid (inecatul albastru);
-Înecul fără aspiraţie de lichid (hidrocutare = înecatul alb);
-Înecul prin traumatisme, primul ajutor la înecaţi;
BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE
1. Scarlatina – etiologie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic, profilaxie;
2. Rujeola – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
3. Rubeola- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
4. Varicela – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
5. Tusea convulsivă- etiologie, simptomatologie, profilaxie;
6. Parotidita epidemică-etiologie, simptomatologie, profilaxie;
7. Gripa – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
8. Difteria – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
9. Tuberculoza – etiologie, simptomatologie, profilaxie;
10. Hepatitele;
11. SIDA- etiologie, simptomatologie;
TRAUMATISMELE PĂRŢILOR MOI ŞI ALE OASELOR
1. Contuzia;
2. Entorsele;+
3. Luxaţiile;
4. Fracturile;
BOLILE DE NUTRIŢIE
1.Diabetul zaharat;
RESUSCITARE
1. CPR – Resuscitarea cardiopulmonară 
2. ACLS – Resuscitarea Cardiacă Avansată 
3. PALS – Resuscitarea Pediatrică Avansată 
4. Tehnici medicale de urgență 
Termenul în care se afisează rezultatele pentru fiecare proba este de maximum o zi lucratoare de la data finalizarii probei.
Termenul in care se pot depune contestatii este de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise și a interviului.
Termenul afișării rezultatelor contestatiilor este conform art. 34 alin. 2 din HG 286/2011.
Termenul în care se afisează rezultatele finale este de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 32 alin. 2 din HG 286/2011, pentru ultima proba.
Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care conține următoarele documente:
1.Cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
2.Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
4. Carnetului de munca,  sau dupa caz, adeverintele care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau în specialitatea studiilor, in copie;
5.Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6.Adeverinta medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7.Curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.
În cazul în care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformitatii copiilor cu acestea.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Castelu, judetul Constanta, str.Republicii, nr. 58, telefon: 0241/811831.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

*